والیبال استان خوزستان مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند,..........ولی آنان را ببخش . اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,..........ولی مهربان باش . اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,.......................ولی موفق باش. آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,...........ولی سازنده باش . اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,..........ولی شادمان باش بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم... http://valiballlove.mihanblog.com 2020-03-30T22:02:57+01:00 text/html 2018-05-19T17:27:18+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آغاز ترم جدید آموزش والیبال http://valiballlove.mihanblog.com/post/714 <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#ff0000" size="4">مدرسه والیبال مخابرات</font></strong></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4"></font></strong>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4">فلکه ملی راه جنب کلانتری 26</font></strong></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4">مجموعه ورزشی مخابرات</font></strong></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4"></font></strong>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4"></font></strong>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#000099" size="4">مربیان: <font color="#3333ff">مسعود گلاب و پژمان کریمی<br></font></font></strong></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img style="WIDTH: 498px; HEIGHT: 250px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/xyam_img_20170611_020100_038.jpg" width="1002" height="488"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><div><br></div><div>مدرسه والیبال مخابرات:</div><div>ثبت نام ترم جدید آغاز شد.. اوقات فراغت و سرگرمی با آموزش والیبال در تعطیلات 96</div><div></div> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte863082" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte863082" onchange="selectFont('rte863082', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte863082" onchange="selectFont('rte863082', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte863082"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte863082')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte863082')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte863082', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte863082', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte863082', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte863082', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte863082', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte863082', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte863082', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte863082', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte863082', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte863082', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte863082', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte863082')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte863082', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte863082" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte863082', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte863082', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte863082', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte863082', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte863082', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte863082', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte863082', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte863082', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte863082', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte863082', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte863082', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte863082', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte863082"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte863082', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte863082"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte863082', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte863082')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte863082"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte863082', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte863082"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte863082')"></div></td> <td><div id="table_rte863082"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte863082')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte863082" name="rte863082" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte863082" onclick="toggleHTMLSrc('rte863082');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte863082" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_863082" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",863082,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></div> text/html 2017-12-22T04:49:19+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آموزش والیبال http://valiballlove.mihanblog.com/post/711 <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#3333ff" size="6"><strong>مدرسه <font color="#ff0000" size="7">والیبال</font> مخابرات<br></strong></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 376px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/04p2_img_20170508_172845.jpg" width="859" height="1040"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#ff0000" size="5">با مدیریت مسعود گلاب</font></strong></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img style="WIDTH: 367px; HEIGHT: 229px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/z618_img_20170508_180947_398.jpg" width="1279" height="960"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font size="4" color="#cc0000"><br></font></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font size="4" color="#cc0000">آدرس: پنج نخل،فلکه ملی راه ،جنب کلانتری</font></b></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font size="4" color="#cc0000">مجموعه ورزشی مخابرات</font></b></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font size="4" color="#cc0000">تلفن تماس&nbsp;</font></b></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font size="4" color="#cc0000"><br></font></b></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font color="#cc0000" size="7">09376890088</font></b></div> text/html 2017-03-18T03:13:32+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب سال نو مبارک... http://valiballlove.mihanblog.com/post/332 text/html 2017-03-12T13:11:53+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آغاز ثبت نام مدرسه والیبال مخابرات http://valiballlove.mihanblog.com/post/709 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT color=#3333ff size=5>آموزش والیبال</FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#3333ff size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT color=#ff0000 size=5>در</FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT color=#3333ff size=5><BR></FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; DIRECTION: ltr"><B><FONT color=#3333ff size=5>مدرسه والیبال مخابرات</FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 582px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/bso_img_20170310_104200.jpg" width=949 height=817></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,...ولی موفق باش.<BR></STRONG></FONT><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BR></DIV> text/html 2017-01-27T04:54:48+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مدرسه والیبال مخابرات http://valiballlove.mihanblog.com/post/708 <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div><b><font color="#000099" size="5">دانایی،توانایی،سازندگی</font></b></div> <div><br></div> <div><font size="5"><br></font></div> <div><font size="5"><b><font color="#6666cc">&nbsp; مربی : مسعود گلاب</font></b></font></div> <div><b><font color="#cc0000" size="5"><br></font></b></div> <div><b><font color="#cc0000" size="5">شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ساعت 20،30 الی 22،00</font></b></div> <div><b><font color="#cc0000" size="5">پنج نخل،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابرات</font></b></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><img style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 514px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/7gfr_img1484830845521.jpg" width="583" height="617"></div> <div>@golab_academi_volleyball</div> <div><br></div> <div><img style="WIDTH: 328px; HEIGHT: 289px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/luf4_img-20170119-wa0011.jpg" width="1223" height="689"></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><img style="WIDTH: 328px; HEIGHT: 395px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/d4ko_img-20170119-wa0008.jpg" width="819" height="596"></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><font color="#000099" size="5">آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,...........ولی سازنده باش </font></strong></div></div> text/html 2017-01-03T12:47:17+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب لینک خبرگزاری ایسنا در خصوص والیبال خوزستان http://valiballlove.mihanblog.com/post/704 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff0000">روی لینک زیر لطفا کلیک کنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff0000">والیبال خوزستان در 4 سال گذشته</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&amp;SSLID=46&amp;NID=82948" target="" title=""><font color="#000099"><b><div><br></div><div>http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&amp;SSLID=46&amp;NID=82948</div></b></font></a></div> text/html 2017-01-02T16:00:30+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب خبرگزاری ایسنا در خصوص والیبال http://valiballlove.mihanblog.com/post/703 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2" color="#000099">حضور افراد غیرتخصصی در راس هیات والیبال خوزستان، عدم برنامه‌ریزی در هیات، وجود ضعف در رده‌های پایه، تعامل کم هیات با فدراسیون، عدم اعتقاد هیات استان به مشارکت و مشورت، ضعف در مدیریت منابع مالی و اشکال در ساختار انسانی، ازجمله مشکلاتی است که طی چهار سال گذشته باعث شده این رشته در خوزستان به سمت نابودی برود.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، مدت ها است که به دلیل ضعف بسیار در مدیریت والیبال استان، زنگ خطر برای این رشته پر طرفدار به صدا در آمده است و باید گفت هر چقدر سیر صعودی این رشته در کشور بیشتر می شود، والیبال خوزستان با شدت بیشتری سیر نزولی پیدا می کند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;والیبالی‌های خوزستان از فعالیت چهار سال گذشته مدیریت این هیات به هیچ وجه رضایت ندارند و اگر چه دوران چهار ساله پارسافر به پایان رسیده ولی دلسوزان این رشته معتقدند، والیبال خوزستان در این سال ها به شدت آسیب دید و با چالش‌های جبران‌ناپذیری رو به رو شد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;شاید بارزترین ضعفی که می توان از آن به عنوان رکود اصلی والیبال خوزستان یاد کرد، روی کار آمدن فردی ناآشنا در راس این هیات بود؛ امروزه آن هایی که برای ورزش کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، معتقدند ورود افراد سیاسی یا افرادی که می توانند با خود پول را وارد ورزش کنند، به پیشرفت و حرکت رو به جلو ورزش کمک می کند اما این دیدگاه شاید نتوانسته خیلی خودی نشان دهد و به عنوان نمونه کوچک، می توان به هیات والیبال خوزستان اشاره کرد؛ فردی غیر ورزشی آن هم بدون در نظر گرفتن این که آیا او با مدیریت ورزش آشنا است و به عنوان مدیری که می تواند پول را وارد این چرخه کند، در راس این هیات قرار گرفت.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;مسعود گلاب از مربیان والیبال خوزستان در این خصوص می‌گوید: در این دوران متاسفانه نه تنها پول چشم‌گیری وارد والیبال نشد، بلکه برخی منابع مالی نیز از دست رفت. همچنین این هیات با تخریب دیدگاه مدیرعاملان برخی اسپانسرها، افول و شکاف زیادی در این رشته ایجاد کرد. همچنین تاسیس یک مدرسه والیبال خصوصی و برداشت شخصی از منافع مالی آن در حالی که تبلیغات و ثبت‌نام آن در هیات والیبال انجام می‌شد، ضربه هولناکی در بخش استعدادیابی و جذب نیروهای جوان و نوجوان بود. نتیجه این اقدام نیز عدم اعزام تیم های نوجوانان، جوانان و امیدهای بانوان در سال جاری و عدم اعزام تیم های پایه پسران در سال جاری و سال های گذشته بود. پس این آقایان نه تنها پول به والیبال تزریق نکردند، بلکه به صورت شخصی و همکاری با افراد نا کارآمد و سو استفاده از امکانات هیات والیبال خوزستان، به فکر منافع شخصی خود بودند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">علی ربیعی‌نیا، بهترین دریافت‌کننده 10 سال اخیر&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;حال اگر فردی غیر ورزشی بر راس کار نهاده شد، اگر او در انتخاب اعضای کادر خود، دقت لازم را داشته باشد و از افرادی توانمند و دارای سابقه مدیریت ورزش و به اصطلاح خاک خورده رشته مورد نظر استفاده کند و کادر خود را به گونه‌ای ببندد که ضعف مدیریت خود نیز خیلی نمایان نشود، باز هم می توان به آینده آن رشته امیدوار بود ولی اشکال در ساختار انسانی هیات والیبال خوزستان و چیدمان نادرست افراد، حاکی از عدم برخورداری این هیات از دومین رکن مهم؛ یعنی کادری مجرب بود.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">فروزان صادقی یکی از مربیان والیبال خوزستان نیز در این خصوص توضیح می‌دهد: در این دوران سه نفر از مربیان درجه یک استان خانه‌نشین هستند و نمی دانم چرا از تجربیات این نفرات استفاده نشد و نمی دانم چرا نایب رییس هیات، خصمانه رفتار می‌کرد و نظر خودش مهم بود. او از نظر دیگران استفاده نمی کرد، چرا که فکر می‌کرد به عنوان مثال اگر صادقی بیاید، قدرت و موقعیتش را از دست می‌دهد، در صورتی که من تمایل به همکاری داشتم و اعلام آمادگی هم کردم اما نخواستند که من با آن ها همکاری کنم. در حالی که در دوره ای که خود من در هیات مشغول به فعالیت بودم، اعلام کردم هر کسی علاقه‌مند است بیاید و کار کند. اکنون وضعیت والیبال خوزستان بسیار بغرنج است.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">ربیعی‌نیا نیز توضیح می‌دهد: رییس قبلی حتی کادر خوبی را هم انتخاب نکرد، چرا که اگر این کادر به درستی انتخاب می شد، می توانست در روند پیشرفت والیبال استان تاثیر بگذارد. هیچ کسی از مدیریت پارسافر راضی نبود و در واقع والیبال در این چهار سال نابود شد. امیدوارم کسی در راس هیات قرار بگیرد که بتواند والیبال را جمع کند، زیرا در این مدت واقعا ضربه خورده است. در حال حاضر خوزستان از سطح کشور فاصله گرفته است ولی با کار و تلاش جدی می‌توانیم به دوران خوب گذشته برگردیم، چرا که پتانسیل هم داریم و فقط باید کسی بیاید که بتواند از این رشته حمایت کند و والیبال خوزستان را راه بیندازد. اکنون تمام والیبالیست‌ها بی انگیزه شدند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">گلاب هم می گوید: تشکیل هیات فامیلی و استفاده از افرادی که نه تنها والیبالی، بلکه ورزشی نبودند، ضربه مهلکی به پیکر والیبال استان وارد کرد؛ افرادی که متخصص و ورزشی نبودند، ضمن این که برای نداشتن تخصص، حقوق نیز دریافت می کردند. عمق فاجعه در بخش بانوان بیشتر نمود داشت، به صورتی که در بین بیش از 180 بازیکن در اردوی استعدادیابی کشور، خورستان هیچ سهمی نداشت.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">اولین گامی که کادر یک هیات برای دوران چهار ساله خود باید بردارد، برنامه‌ریزی درست و آگاهانه است و این برنامه‌ریزی می‌تواند تمام مسایل از جمله کار در رده سنی پایه تا بزرگسالان، چگونگی برگزاری مسابقات استانی، حضور در رقابت ها و لیگ های مختلف کشوری و برگزاری کلاس های آموزشی را در بر بگیرد که باز هم این موضوع در چهار سال گذشته خیلی در والیبال خوزستان نمود پیدا نکرد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">علی ربیعی‌نیا در این باره می‌گوید: هیات، لیگ‌های استانی را در دو روز و به صورت متمرکز برگزار می‌کرد و همین باعث شد که بازیکنان فرصت بازی نداشته باشند. در صورتی که اگر مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می شد، بازیکنان همیشه در شرایط آمادگی بودند ولی در چهار سال حضور پارسافر در راس هیات استان، رقابت ها به صورت متمرکز برگزار شدند. همچنین مسابقاتی که برگزار می‌کردند، هیچ پیشرفتی در کار والیبالیست‌های استان ایجاد نکرد و در پی آن، تیم‌هایی که به مسابقات کشوری اعزام می‌شدند مقام کسب نمی‌کردند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می‌دهد: خوزستان در تمام رده های سنی آسیب دید، چرا که کاری صورت نگرفت. جالب این است که روزی که هیات روی کار آمد، هدفش این بود که به رده سنی پایه اهمیت دهد، در حالی که هیچ پیشرفتی را در رده‌های سنی پایه شاهد نبودیم. آن‌ها حداقل یک لیگ درست و حسابی رده‌های سنی پایه برگزار نکردند. باتوجه به شرایط فعلی باید گفت راهکار این است که در ادامه فردی در راس کار قرار بگیرد که بتواند این رشته را مدیریت کند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">گلاب هم می‌گوید: در کل اگر بخواهیم مروری بر عملکرد هیات والیبال بیاندازیم باید گفت متاسفانه با از بین رفتن زیرساخت‌ها طی سال های گذشته و بالا رفتن سن بازیکنان با کیفیت، تقریبا استان خوزستان از بازیکن تهی شده است. در واقع در این دوران شاهد از بین رفتن ظرفیت ها و انگیزه ها بودیم. منحل شدن تیم شهرداری دزفول و پتروشیمی مارون و شهدای مخابرات در لیگ دسته یک کشور و سقوط مناطق‌نفت‌خیزجنوب به زیر گروه، در حالی که در آخرین سال حضور، موفق به کسب عنوان چهارم شده بود، از اتفاقات بد سال های اخیر والیبال خوزستان بوده است.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می دهد: ماجرا به این جا ختم نشد؛ ما در رده‌های سنی پایه که توجه به آن وظیفه اصلی هیات والیبال بود نیز نزولی در حد سقوط داشتیم. متاسفانه عدم وجود تقویم ورزشی و عدم ارائه برنامه مدون، اهالی والیبال را دچار سردرگمی کرد. همچنین در برگزاری و رشد کلاس های مربیگری و داوری عملکرد بسیار ضعیفی داشتیم و گاهی به صورت مقطعی کلاس هایی بدون هدف برگزار کردند و در حال حاضر کمیته داوران تهی از داوران با تجربه و مجرب است و ارتقایی در خصوص تجربه این عزیزان انجام ندادند. برگزاری لیگ استان بدون برنامه‌ریزی مناسب و مشکلات فراوان کار را به جایی رساند که در آخرین دوره شاهد حضور بازیکنانی از خارج استان در لیگ خوزستان و پیش آمدن موارد انضباطی زیادی بودیم که به گفته خودشان واقعا زشت و ناپسند بود.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">صادقی هم می گوید: خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، وسعت و پتانسیل نیروی انسانی می تواند بازیکنانی در تیم‌ملی و لیگ برتر کشور داشته باشد. در گذشته خوزستان در لیگ برتر بانوان کشور نیز تیم داشت ولی متاسفانه در چهار سال مدیریت قبلی، نتوانستیم این مقام را حفظ و حتی یک تیم را به مسابقات اعزام کنیم. ما در گذشته مینا بغلانی را در بخش بانوان در اردوی تیم‌ملی داشتیم و با حمایتی که از او صورت گرفت، این بازیکن تا رده سنی بزرگسالان نیز پیش رفت ولی پس از آن با مدیریت جدیدی که در راس کار قرار گرفت، حمایتی از او نشد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می دهد: در استعدادیابی که در سال 88 انجام دادیم، 90 دختر را با فیزیک قدی 175 سانتی‌متر به بالا در رده های سنی 9 تا 12 سال کشف کردیم که 10 نفر از این‌ها نیز به اردوی تیم‌ملی راه پیدا کردند ولی بعد از آن معلوم نشد که این استعدادها چه شدند. همچنین در چهار سالی که بر والیبال استان گذشت، ما حتی یک تیم هم در لیگ برتر یا لیگ یک کشور نداشتیم.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">این مربی می گوید: باید توجه بیشتری به بخش آموزش می شد تا خروجی هم داشته باشد که متاسفانه در چهار سال گذشته به این صورت نبود. پیش از مدیریت پارسافر، هم استعدادیابی و هم امر آموزش انجام می شد. به هر حال ورزش به صورتی است که باید به تمام شاخصه های آن توجه داشت و تمام این شاخصه ها باید کنار هم باشند. به طور مثال من یک مربی بین المللی و مدرس فدراسیون هستم ولی در این چهار سال در خانه بودم و دریغ از این که یک بار این هیات از من دعوت کند تا اطلاعاتم را به‌روز کنم.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">دعوت هیات از پیشکسوتان و مشارکت و مشورت با آن‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که یک هیات در بدو کار باید نسبت به آن اقدام کند که البته این مهم در بسیاری از بخش‌های ورزش نادیده گرفته شده است.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">گلاب توضیح می دهد: کلا در هیات گذشته، بایکوت کردن کارشناسان و پیشکسوتان انگار به نوعی، جزئی از برنامه کاری‎شان بود تا آن جا که حتی تمرینات پیشکسوتان لغو شد. در مجموع در دوره چهار ساله این آقایان، &nbsp;پیشکسوتان، کارشناسان و منتقدان کنار رفتند تا مسیر سقوط با سرعت بیشتری طی شود و عده‌ایی فامیل و غیر ورزشی بر والیبال استان برخلاف اخلاقیات، حکومت کنند و در نتیجه این چهار سال، تاوانی دادیم که شاید طی هشت سال آینده هم قابل جبران نباشد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می دهد: در این سال‌ها پیشکسوتان و منتقدان به طور کل حذف شدند و هیچ تعاملی وجود نداشت و هر کسی هم که دو کلمه حرف منطقی می زد که به مزاج آقایان خوش نمی آمد، در لیست سیاه قرار می گرفت و کلا حذف می شد. چشم پوشی کردن از نفراتی مانند علی پروین، فریدون یزدانی فر، محمد رضا جمالپور و خیلی دیگر از عزیزان، گویی مانند حذف تاریخچه والیبال خوزستان بود و در عوض استفاده از افکار فسیلی برخی افراد با غرایض شخصی، واقعا ضربه مهلکی به جوانان و پیکره والیبال خوزستان وارد کرد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">صادقی هم در این خصوص می گوید: هیات والیبال در بخش بانوان تک روی داشت و از نظر پیشکسوتان استفاده نکرد. خیلی بهتر بود که از نظر مربیان و داوران پر سابقه و با تجربه نیز استفاده می کرد که این کار در جهت پیشرفت والیبال خوزستان بود. قبل از مدیریت پارسافر، والیبال خوزستان بسیار فعال بود و در بخش بانوان نیز کارهای زیادی برای اولین بار انجام شد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می دهد: والیبال خوزستان با رکود جدی مواجه شده است و تنها راه خروج استان از این وضعیت، انتخاب مدیری خوب برای چهار سال آینده والیبال خوزستان است. ‌امکانات خوبی داریم و فقط مدیریت نداریم. متاسفانه مسوولانی که در راس کار بودند هیچ ارزشی برای عمر ورزشی ورزشکار قائل نبودند در حالی که عمر ورزش فوق‌العاده کوتاه است.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">عامل دیگری که می تواند یک هیات را در حرکت رو به جلو کمک کند، تعامل آن با فدراسیون مربوطه است؛ چیزی که باز هم در هیات والیبال خوزستان به چشم نخورد. این هیات می توانست منفعت بسیاری از ارتباط با فدراسیون عاید خود کند که در این بخش نیز عملکردی نامناسب داشت.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">فرامرز کیانی‌زاده، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نیز در خصوص وضعیت والیبال خوزستان توضیح داد: پارسافر چهار سال پیش با رای اعضای مجمع به عنوان رییس هیات والیبال استان انتخاب شد که رای همین اعضا، تعیین‌کننده برای ریاست او بود. به نظرم او نیز در حد توان خود تلاش کرد و یکی از مشکلات والیبال این بود که همانند دیگر بخش های ورزش به مشکل مالی برخورد کرد؛ چیزی که در سال های اخیر گریبان ورزش را گرفته است. به هر حال با توجه به مشکلات مالی، اداره‌کل ورزش و جوانان هم نتوانست آنچنان کمکی به این هیات داشته باشد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می‌دهد: این هیات اعزام‌هایی به مسابقات کشوری داشت که طی آن نتایجی هم حاصل شد ولی قطعا ما در بخش پایه انتظار بیشتری داشتیم. البته یکی از مواردی که نقش والیبال را کم رنگ کرد، عدم حضور یک تیم از استان در لیگ برتر بود. ما در این خصوص نیز با پارسافر در جلسات هدف گذاری که داشتیم، صحبت کردیم و یکی از ایرادهای‌مان هم این بود که خوزستان تیمی در لیگ برتر ندارد. او نیز اشاره داشت که پیگیری‌هایی در این زمینه داشته است ولی شرکت یا اداره‌ای زیر بار مسوولیت تیم‌داری در لیگ برتر نمی رود، چرا که هزینه‌ها بالا می‌باشد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان می‌گوید: ما نفرات خوبی در والیبال داریم که از جمله آن می‌توان به شریفات و موسوی اشاره کرد و همین نشان می‌دهد که خوزستان ظرفیت، پتانسیل و استعداد رشته والیبال را دارد. به هر حال با پایان یافتن دوره چهار ساله مدیریت پارسافر امیدوارم در انتخاباتی که پیش رو است، اعضای مجمع فردی را انتخاب کنند که بتواند ضعف و ایرادهای دوره قبل را برطرف کند. باید در آینده به صورتی کار شود تا نفرات بیشتری را در اردوهای تیم‌ملی آقایان و بانوان داشته باشیم. همچنین باید تلاش شود که از خوزستان یک تیم در لیگ برتر حضور داشته باشد و انتظار این است که هیات جدید با تلاش و جدیت بیشتری کار و والیبال خوزستان را فعال کند.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">وی ادامه می‌دهد: هیات جدید باید تعامل خوبی با آموزش و پرورش داشته باشد تا از منابع انسانی و همچنین فضای موجود در مدارس جهت شناخت استعدادها کمک بگیرد. قطعا با یک برنامه‌ریزی خوب، قوی و استفاده از تجارب پیشکسوتان می توان روزهای خوبی برای والیبال خوزستان رقم زد.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099">به گزارش ایسنا، متاسفانه وضعیت فعلی والیبال خوزستان، این رشته محبوب در کشور به هیچ وجه خوب نیست، با این حال برای برداشتن گامی به جلو، هیچ وقت دیر نیست؛ کمی همدلی و همت و البته انتخاب فردی کاملا آشنا به والیبال، متفکر و آگاه می‌تواند این رشته را از شرایط فعلی خارج کند و آن را به روزهای خوب گذشته برگرداند تا خوزستان بازهم شاهد موسوی‌ها و شریفات‌ها باشد.</font></b></div><div><br></div></div> text/html 2016-11-29T14:35:35+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مردی ار جنس والیبال... http://valiballlove.mihanblog.com/post/701 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">گفتگوی کارشناسان والیبال رادیو ورزش</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#000099"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAZr_UI6C__scqE3oemmp5f9oII5UsIpHOerMLy9_aDfUiz2__25qD8fU" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#000099">علی پروین در والیبال‼️ &nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#000099">&nbsp;انتخابات هیات والیبال خوزستان ماه آینده برگزار می شود و علی پروین داور بین المللی و از تحصیلکردگان تربیت بدنی که در گذشته کارنامه درخشانی در والیبال داشت خود را آماده شرکت در انتخابات می کند، در &nbsp;زمان ریاست پروین والیبال جنوب رونقی بسزا گرفت و در سرزمین فوتبال حرف اول شد، امید داریم روسای هیات های شهرهای خوزستان خونگرم از آنچه که در دهه اخیر بر والیبال طلای سیاه گذشت درس گیرند و علی پروین را باور کنند، مردی ار جنس والیبال... text/html 2016-11-25T05:17:43+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب چرخ و فلک http://valiballlove.mihanblog.com/post/699 <div style="text-align: center;"><div><b><font color="#000099" size="3">خیلی تماشای چرخ و فلک را دوست دارم...</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3">دوست دارم ساعت ها چرخیدن چرخ و فلک را ببینم، چرخیدن چرخ ِ فلک را!</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3">دوست دارم ساعت ها بنشینم و چرخیدن چرخ های فلک را ببینم، که چگونه می چرخاند و آدم ها را ببینم که چگونه می چرخند و می چرخانند و می چرخانندشان.</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3">یک جور همزاد پنداری عجیبی به من دست می دهد. به چرخ و فلک نگاه می کنم…</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3">&nbsp;به آدمایی که این پایین منتظر و مشوش، در آرزوی بالا بودن به آن بالایی ها چشم دوخته اند. و به آدم هایی که آن بالا شاد و مغرور هستند. شاد و مغرور از اینکه در اوج اند، و بالاتر از همه به خود می بالند! اما… نه آنها که بالایند و نه اینها که پایین اند، اصلا حواسشان نیست به این بالا و پایین رفتن ها.</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3"><br></font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mehdi.mirani.ir/wp-content/uploads/2011/03/ferris-wheel.jpg" alt=""></font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3"><br></font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3">اگه هیچ کس نیست، خدا که هست...</font></b></div><div><br></div></div> text/html 2016-11-21T02:03:03+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آسیب های والیبال http://valiballlove.mihanblog.com/post/183 <div align="center"><font color="#FF6600"><b>سلام دوستان </b></font> <p><font color="#FF6600"><b>مطلب امروز در مورد آسیب های والیبال می باشد که ورزشکاران نسبت به این موضوع اهمیتی نمی دهند &nbsp;و زمانی که دچار آسیب دیدگی می شوند بفکر درمان افتاده و گاهی تاوان سنگینی بابت این موضوع پرداخت می کنند&nbsp;</b></font><br></p><p><font color="#FF6600"><b><br></b></font></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/362306331539255102a.jpg" alt=""></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید</span></p></div> text/html 2016-11-17T06:56:19+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب روانشناسی موفقیت در ورزش http://valiballlove.mihanblog.com/post/451 <div align="center"><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <strong>نكاتی درباره روانشناسی موفقیت در ورزش</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"> <a href="http://up.volleyballiran.com/uploads/137761074043041.jpg" style="background:none;"><img class="first-article-image" alt="پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران" src="http://volleyballiran.com/cache/upvolleyballirancomuploads137761074043041jpg_thumb_medium400_0.jpg" style="; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; ;"></a> </p> <p dir="rtl"> <strong>پیش زمینه</strong><br> استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و....</p> <p dir="rtl"> <br> استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و در می یابد که تمرکز کافی را برای انجام رقابت ندارد. این امر مربیان را بر آن داشت که به رشته روانشناسی ورزشی و نقش بخصوص آن در مدیریت استرس ورزشکاران علاقه مند شوند و این علاقه مندی بخصوص در مورد تکنیک هایی بود که سبب کاهش استرس و افزایش تمرکز ورزشکار می شد. روانشناسی ورزشی یک ابزار بسیار قدرتمند درپیروزی یک ورزشکار به حساب می آید و تاکید روز افزونی بر آن می شود. تاکید بر چهار ویژگی ذهنی ورزشکاران اساس این رشته می باشد که در زیر به آنها می پردازیم.<br> <br> <strong>*تمرکز*</strong><br> یک ویژگی ذهنی است که در آن فرد بر کار خاصی متمرکز شده و تمام ذهن خود را معطوف آن کار و انجام بهینه آن می کند. چنانچه ورزشکاری تمرکز مناسبی نداشته باشد نمی تواند توانایی های خود را به صورت موثر در جهت رسیدن به هدف که همان پیروزی بر حریف می باشد به کار گیرد و نتیجه مناسبی را کسب نمیکند.<br> <br> نوع تمرکز در ورزش های مختلف تفاوت دارد :<br> <br> <strong>تمرکز پایدار :</strong> در دوهای مسافت ، دوچرخه سواری، تنیس و اسکواش<br> <br> <strong>تمرکز لحظه ای و ناگهانی : </strong>در کریکت، گلف و رخدادهای میدانی ( دومیدانی)<br> <br> <strong>تمرکز عمیق : </strong>در دوهای سرعت و اسکی<br> <br> <strong>&nbsp;<em>مختل کننده های تمرکز ورزشکار می توانند موارد زیر باشد :</em></strong><br> <br> اضطراب و افکار منفی ورزشکار و خستگی<br> <br> رقیب ورزشی وی حین رقابت و صحبت های نابجای مربی حین ورزش یا مسابقه<br> <br> &nbsp;<strong>راه های کسب تمرکز:</strong><br> لازم است ورزشکار بر راه های رسیدن به هدف نهایی خود تمرکز کند مثلا چنانچه ژیمناستیک کار می کند لازم است بر مراحل انجام تکنیک های هر حرکتی که می خواهد طی مسابقه انجام دهد تمرکز کند. استفاده از تصویر سازی ذهنی و تصور کردن خود طی انجام آن حرکت در کسب این نوع تمرکز بسیار می تواند مفید باشد.<br> <br> ورزشکار می تواند روزهای قبل از مسا بقه، شب قبل از مسابقه و حتی در زمان قبل از مسابقه چندین بار آنچه را که طی مسابقه انجام خواهد دارد را تمرین کند و به صورت عملی اجرا کند تا هماهنگی عصب عضله و تمرکز درونی وی تقویت گردد. این امر کمک می کند تا بدن ورزشکار بهترین نتیجه را کسب کند.<br> <br> &nbsp;<strong>*اعتماد به نفس*</strong><br> یعنی اعتقاد به توانایی های خود. ورزشکاری می تواند به هدف خود برسد که این امر که وی می تواند به هدف برسد اعتقاد داشته باشد، حتی اگر فرد توانایی رسیدن به هدف را داشته باشد اما اعتقاد به رسیدن به هدف را نداشته باشدنمیتواند به هدف برسد. هنگامی که ورزشکاراری اعتماد به نفس مناسبی داشته باشد می تواند حتی وقتی که کارها بصورت دلخواه پیش نرود روحیه خود را حفظ کند و کماکان برای پیروزی خود اشتیاق و تلاش خود را حفظ کند. برای بهبود اعتماد به نفس ورزشکار می تواند از تصویر سازی ذهنی استفاده کند به این صورت که :<br> <br> موفقیت های قبلی خود را به یاد بیاورد و آنها را مجسم کند تا به احساس موفق بودن و لذت پیروزی دست یابد.<br> <br> سناریو های شکست دادن حریف و یا انجام حرکات ورزشی را تجسم کند.<br> <br> &nbsp;<br> <br> <strong>*کنترل هیجانات*</strong><br> منظور ازکنترل هیجانات وزشکار این است که بدانیم ورزشکار چه موقع و چرا دچار هیجانات می شود تا بتوانیم این هیجانات را در مسیر درست هدایت کنیم.<br> <br> در هیجان مضر که سبب کاهش عملکرد ورزشکار می شوند عبارتند از خشم و اضطراب خود را به دو صورت بروز می دهد به صورت فیزیکی و به صورت روحی.<br> <br> علائم فیزیکی و جسمی اضطراب عبارتند از تعریق، تهوع ، نیاز به رفتن به دستشویی و لرز و علائم روحی مربوط به اضطراب عبارتند از : نگرانی، افکار منفی و گیج بودن و فقدان تمرکز. استفاده از تکنیکهای آرامش بخش در امر کاهش و رفع اضطراب بسیار مفیدند.<br> <br> هنگامی که ورزشکار خشمگین می شود توجه و تمرکز ورزشکار به سمت عامل ایجاد کننده خشم معطوف می شود لذا از توجه و تمرکز بر کار اصلی ورزشکار منحرف میشود و کارایی ورزشکار کاهش یافته و اعتماد به نفس وی از بین می رود و به راحتی شکست می خورد. آموزش روش های کنترل خشم می تواند کمک شایانی به ورزشکار بکند.<br> <br> <strong>&nbsp;*پشتکار و تعهد ورزشی*</strong><br> کارایی و موفقیت ورزشکار به این امر بستگی دارد که طی سال ها ورزش در زمینه راه های مختلف کسب آمادگی پشتکار مناسبی داشته باشد. یک ورزشکار برای موفقیت در امر ورزش بخصوص وقتی که به صورت حرفه ای انجام گیرد لازم است که بسیاری از مسائل زندگی و روابط خود با خانواده ، دوستان و ..... را دوباره تنظیم کند و این امر پشتکار مضاعف را می طلبد.<br> <br> <strong>عللی که می تواند تعهد پشتکار ورزشکار را تحلیل ببرد عبارتند از :</strong><br> <br> • عدم مشاهده پیشرفت در امر ورزشی<br> <br> • آسیب های ورزشی<br> <br> • فقدان علاقه کافی به انجام ورزش مربوطه<br> <br> • اضطراب های مرتبط با ورزش و رقابت<br> <br> • عدم تعهد به انجام وظایف در سایر هم تیمی ها<br> <br> بسیاری از افراد مثل مربی، دوستان، پزشک تیم و .... می توانند با دادن انرژی مثبت و فیدبک مثبت به ورزشکاران بخصوص در دوران آسیب دیدگی، کارائی پائین و بیماری انگیزه و پشتکار و تعهد ورزشکار را حفظ و افزایش دهند و به ین ترتیب شروعی دوباره را برای وی متصور باشند.</p><br>منبع: <a style="color: #003399;" href="http://volleyballiran.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/1303-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4#ixzz3AvHAbwcN">روانشناسی موفقیت در ورزش</a> <br></div> text/html 2016-11-16T01:13:20+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب لیگ استان http://valiballlove.mihanblog.com/post/697 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3" color="#000099">طبق بخشنامه ارسالی از هیات والیبال، مسابقات لیگ استان در بخش آقایان &nbsp;در آذر ماه برگزار خواهد شد.</font></b><b><font size="3" color="#000099">لذا با توجه به اینکه امسال هیچ نماینده ایی در لیگ یک هم نداریم ولی &nbsp;در خصوص حضور بازیکنان غیر بومی مطلبی ذکر نشده احتمالا شاهد حضور بازیکنان غیر خوزستانی خواهیم بود،</font></b></div><div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2016-11-03T11:08:11+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب جمالپور سرپرست هیات والیبال خوزستان http://valiballlove.mihanblog.com/post/696 <div style="text-align: center;"><b><font color="#cc0000" size="3">والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شد...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">به زودی محمد رضا جمالپور سرپرست هیات والیبال خوزستان خواهد شد و والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">با توجه به اتمام 4ساله هیات والیبال و خروج غیر ورزشی ها سکان هیات به محمد رضا جمالپور استاد دانشگاه و بازیکن و مربی و رییس هیات سابق خوزستان سپرده خواهد شد تا در فرصت دوماهه نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب رءیس جدید هیات والیبال خوزستان در بین افرادی که کاندید ریاست شده ، اقدام نماید.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://khouzestan.isna.ir//Files/News/Image/139011/35033.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-10-15T15:22:30+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مدرسه والیبال مخابرات: http://valiballlove.mihanblog.com/post/692 <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div><br></div><div><b style="font-size: small;"><font color="#000099">&nbsp;آموزش مقدماتی و پیشرفته والیبال</font><font color="#3333ff"> </font><font color="#ff0000">باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا مخابرات</font><span style="COLOR: rgb(0,0,153); FONT-SIZE: 11px"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><font color="#000099">دوستانی که تمایل به همکاری دارند خواهشمند است با مراجعه به دفتر باشگاه&nbsp;<span style="FONT-SIZE: 11px">&nbsp;و اخذ فرم جدید وتکمیل مدارک&nbsp; نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.</span></font></b></div><div><b style="font-size: small;"><font color="#000099">تمرینات بصورت 3 روز در هفته ( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت 20:30 الی 22 میباشد)</font></b></div><div><b style="font-size: small;"><font color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font color="#000099">اهواز،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابرات</font></b></div> <div><br></div> <div><br></div><div><img style="WIDTH: 549px; HEIGHT: 209px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/pt03_425219649_82208.jpg" width="1101" height="309"></div><div><br></div><div>کانال تلگرام مدرسه والیبال مخابرات</div><div><a href="https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ" target="" title="">https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsb</a><font color="#0000ee"><span style="font-size: 15.8463px;"><u>Q</u></span></font></div></div> text/html 2016-09-28T19:09:50+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟ http://valiballlove.mihanblog.com/post/189 <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/29967/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟"> <font size="2">برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟ </font></a> </h1> </div> <div> <div class="news_lead_top"> </div> <div class="news_subtitle"> با سلام خدمت همه دوستان خوبم<br>از اینکه همیشه از وبلاگم دیدن میکنید واقعا ممنون و متشکرم<br>امروز سعی کردم برنامه تمرین ورزشکار المپیکی در رشته ایی متفاوت رو عرضه کنم. تنها نکته ایی که در این مطلب حائز اهمیت میباشد میزان زمان تمرین و استراحت یک ورزشکار برای رسیدن به قله قهرمانی میباشد.ضمنا استراحت و زمان خواب این ورزشکارها نیز در نوع خود جالب است.<br>به زندگی دو قهرمان المپیک توجه کنید. ببینید آنها چند بار در روز غذا می‌خورند و مهم‌ترین غذای آنها را چه موادی تشکیل می‌دهد. با این کار حتما متوجه می‌شوید كه نقاط ضعفتان کجا بوده است<font color="#cc0000">.لطفا متن کامل را در ادامه مطلب بخوانید.</font><br><br>سوال: شما برای رسیدن&nbsp; به قله قهرمانی ،برای آنچه که در ذهنتان دارید چقدر تلاش نموده اید؟<br></div> <div class="news_lead_bottom" style="margin-bottom: 8px;"> </div> </div> <div align="center"><img src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/5/18/102221_765.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-09-25T16:18:17+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آسیب عضلات و مفاصل، کمپرس سرد یا گرم؟ http://valiballlove.mihanblog.com/post/297 <div align="center"><span><span></span></span>قابل توجه کلیه مربیان و ورزشکارن<br><br><img src="http://img.tebyan.net/big/1391/07/13919661322151861917023620057208248100152202.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><span><span></span></span></div><span><span><br><br>در سال حد<span id="dtx-highlighting-item">و</span>د 4 درصد از</span><span id="dtx-highlighting-item"> ورزش</span>کاران به دلیل یک آسیب<span id="dtx-highlighting-item"> ورزش</span><span>ی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. این م<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ض<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ع بسیار طبیعی است، زیرا هر ن<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ع فعالیت بدنی، حتی پیاده‌ر<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ی نیز اگر درست انجام نش<span id="dtx-highlighting-item">و</span>د، در ط<span id="dtx-highlighting-item">و</span>لانی‌مدت به ماهیچه‌ها<span id="dtx-highlighting-item"> و </span>مفاصل آسیب می‌رساند. از س<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ی دیگر احتمال بر<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ز آسیب در ماهیچه‌ ها<span id="dtx-highlighting-item"> و </span>تاند<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ن‌ها<span id="dtx-highlighting-item"> و </span>حتی در م<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ارد نادر، شکستگی استخ<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ان نیز در</span><span id="dtx-highlighting-item"> ورزش</span>کاران بیش از مردم عادی است. پس، چه بهتر که هنگام<span id="dtx-highlighting-item"> ورزش</span><span>، احتیاط‌های لازم را به عمل آ<span id="dtx-highlighting-item">و</span>رید تا احتمال بر<span id="dtx-highlighting-item">و</span>ز آسیب‌های جسمی‌ به حداقل برسد. </span></span><br><span><span></span></span><br><span></span>برای کسب اطلاعات بیشتر روی&nbsp; <font color="#FF0000"><u><b>ادامه مطلب</b></u></font> کلیک کنید text/html 2016-09-23T18:11:00+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب ریکاوری سریع... http://valiballlove.mihanblog.com/post/639 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#006600">6 گام برای ریکاوری سریع</font></b></div><div><font color="#3366ff"><b>&nbsp;1. پس از تمرینتان غذای مناسب بخورید پس از یک ورزش سخت، خیلی مهم است که دوباره انرژی بدنتان را تامین کنید. ورزش باعث تخلیه انرژی عضلات و تخلیه ذخایر گلیکوژن می‌شود، بنابراین باید آنرا با کربوهیدرات و پروتئین بازسازی کنید. ایده آل مصرف این مواد غذایی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین است. بعنوان یک تغذیه‌ی سریع هنگام ترک باشگاه پروتئین وی ترکیب شده با میوه‌ها انتخاب خوبی است. اما اگر به اندازه‌ی کافی فرصت دارید و می‌توانید آشپزی کنید، غذایی با پروتئین فراوان مانند مرغ و ماهی و کربوهیدرات‌هایی مانند سیب زمینی و برنج و یا غلات سبوس‌دار عالی هستند. فقط فراموش نکنید که حتما پس از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین بدنتان را تغذیه کنید. </b></font></div><div><font color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff"><b>&nbsp;۲. آب فراوان بنوشید برای یک ریکاوری متعادل، هیدراته بودن بدن خیلی اهمیت دارد. در طول تمرین، مخصوصا در آب و هوای گرم، بدنتان عرق خواهد کرد و کلی آب از دست خواهد داد، بنابراین باید دوباره به آن آب برسانید. پس حواستان باشد که در طول تمرین و پس از آن کلی آب بنوشید و بخاطر داشته باشید که اجازه ندهید تشنه شوید. البته مصرف آبتان را به اینجا ختم نکنید. مطمئن شوید که در طول روز آب می‌نوشید، بنابراین همیشه بدنتان هیدراته خواهد بود. </b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/hhs1970-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font color="#3366ff"><b>&nbsp;۳. مکمل‌های مناسب مصرف کنید اگر برای مدتی طولانی به شدت تمرین کرده‌اید، ممکن است بخواهید مکمل‌هایی را به برنامه‌ی غذایی خود بیفزایید. دو مکمل ابتدایی که من پیشنهاد می‌کنم از این قرار است: گلوتامین: گلوتامین، فراوان ترین آمینو اسید در عضله بوده و همچنین در طول تمرین خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین برای کسی که به سختی تمرین می‌کند مهم است که این آمینو را تامین کند تا عضله‌اش بصورت مناسب ریکاوری و رشد کند. </b></font></div><div><font color="#3366ff"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff"><b>۴. به زمان ریکاوری اهمیت بدهید خیلی مهم است که قسمت‌های خاصی از بدنتان پیش از اینکه دوباره بخواهید تمرینشان دهید، ۴۸ تا ۷۲ ساعت استراحت کنند. مثلا اگر در روز دوشنبه بشدت بازوهایتان را تمرین داده‌اید، مطمئن شوید که حداقل برای تمرین دوباره‌ی آنها تا چهارشنبه یا پنج‌شنبه صبر کرده‌اید، مخصوصا اگر هنوز عضلاتتان درد می‌کند. می‌توانید صبر کنید تا درد عضلاتتان ساکت شود؛ این یک علامت خوب برای اعلام آمادگی شما برای تمرین بعدی است. همچنین بسیار اهمیت دارد که پس از یک جلسه تمرین، یک روز کامل استراحت کنید تا بدنتان دوباره انرژی کسب کند و عضلاتتان فرصت ترمیم و رشد داشته باشند. تمرین خیلی شدید، اغلب به سندرم تمرین بیش از حد، منجر خواهد شد. سندرمی که ریکاوری بدن را بسیار سخت خواهد کرد. پس حداقل در هر هفته ۱ یا ۲ روز کامل استراحت داشته باشید یا اینکه حداکثر در آن روزها یک پیاده روی سبک انجام دهید.&nbsp; </b></font></div><div><font color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><font color="#3366ff"><b>۵. به اندازه‌ی کافی بخوابید خواب کافی برای هر کسی که بصورت منظم ورزش می‌کند حیاتی است. در طول خواب، بدن شما هورمون‌های رشد را منتشر کرده که به ترمیم و رشد عضلاتتان کمک می‌کند. پس اطمینان حاصل کنید که هر شب ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابید. البته این میزان قطعی نیست، چرا که بدن هر شخصی نسبت به دیگری متفاوت است. ۶. به بدنتان گوش کنید خیلی مهم است که هنگام تمرین به بدنتان گوش بدهید. اگر احساس می‌کنید که بیش از حد خسته‌اید، درد دارید و یا بیمار شده‌اید، بهتر است تمرین آن روزتان را نادیده بگیرید. این راهی است که بدن شما از آن استفاده می‌کند تا به شما بگوید نیاز به استراحت دارید، پس به آن گوش کنید! رد این علامت، می‌تواند به خستگی، خالی شدن انرژی و آسیب‌های فیزیکی منجر شود. </b></font></div><div>منبع:educationvolleyballdi </div> text/html 2016-09-20T12:34:07+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب دانش والیبال http://valiballlove.mihanblog.com/post/695 <div style="text-align: center;"><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#ff0000">مثبت اندیشی را بیاموزیم و آنرا به ورزشکاران آموزش دهیم</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#ff0000">مثبت اندیشی چیست؟؟؟</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست ـ</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ـ&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">بلکه مثبت اندیشی یعنی :</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست ـ</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">باور داشته باشید , راه رسیدن به خواسته های تان , عزم و اراده خودتان است ـ</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">باور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم , آخر دنیا نیست ـ</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">و از همه مهم تر :</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است ـ&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 15.8463px;"><font color="#3333ff">از امروز تلاش کنید , مثبت باشید ـ فردی مثبت اندیش اما واقع گرا</font></span></div><div><br></div></div> text/html 2016-09-13T10:23:24+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان http://valiballlove.mihanblog.com/post/694 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><b><font color="#ff0000">دعوت وکیلی از 182 بازیکن برای مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div>نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از 27 شهریورماه با حضور 182 بازیکن طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال آغاز می شود.<span style="font-size: 11px;">به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر خود را برای حضور شایسته در رقابت های قهرمانی آسیا سال 2017 آماده می کند.</span><span style="font-size: 11px;">نخستین اردوی استعدادیابی و انتخابی این تیم از روز شنبه 27 شهریورماه آغاز می شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://volleyball-khz.ir/wp-content/themes/Max-3/thumb.php?src=http://volleyball-khz.ir/wp-content/uploads/2016/09/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg&amp;w=250&amp;zc=3" alt=""></div><div><br></div><div>محمد وکیلی سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان اسامی 182 بازیکن را برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان اعلام کرد تا بازیکنان دعوت شده از کلیه استان های کشور طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.</div><div>اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوهای انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان از استان های مختلف و زمان حضور آنان در اردو به قرار زیر است:</div><div><br></div><div><div>** شنبه سوم مهرماه- ساعت 8 صبح</div><div><br></div></div><div><div><b><font size="2" color="#000099">استان خوزستان: سهیل ایل اسکندری، علیرضا دارابی، محمد جعفری طاری</font></b></div><div><b><font size="2" color="#000099"><br></font></b></div><div><div>لازم به ذکر است دعوت شدگان می بایست ساعت 8 صبح روز اعلام شده، با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و معرفی نامه از هیئت والیبال استان با حضور در کمپ تیم های ملی والیبال واقع در محل فدراسیون والیبال به آدرس تهران – ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، درب پنج سالن – فدراسیون والیبال خود را به کادر فنی تیم ملی نوجوانان معرفی کنند.</div><div><br></div><div><br></div></div></div></div> text/html 2016-09-06T05:32:35+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب عرض تسلیت http://valiballlove.mihanblog.com/post/693 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV><B></B>&nbsp;</DIV> <DIV><B><BR></B></DIV> <DIV align=center><B><FONT color=#000099 size=3>جناب آقای مسلم محمدی زاده</FONT></B></DIV> <DIV align=center><B>فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت .<SPAN style="FONT-SIZE: 11px">غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته</SPAN></B></DIV> <DIV align=center><B>و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم</B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 227px; HEIGHT: 143px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5550.jpg" width=251 height=165></DIV></DIV> text/html 2016-08-26T11:26:55+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آغاز ثبت نام مدرسه والیبال مخابرات http://valiballlove.mihanblog.com/post/690 <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font color="#3366ff" size="3">با سلام خدمت دوستان عزیز و محترم...</font></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font color="#3366ff" size="3">مدرسه والیبال شهدا مخابرات در ادامه دوره تابستانی آموزش والیبال با توجه به استقبال علاقمندان در نظر دارد در 6ماهه دوم سال نسبت به برگزاری کلاسها بطور مستمر اقدام نماید</font></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><font color="#3366ff" size="3">جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک تلگرامی زیر کلیک نمایید...</font></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a title="" href="https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ" target="">مدرسه والیبال مخابرات</a></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a title="" href="https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ" target=""><font color="#ff0000" size="3">https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ</font></a></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img style="WIDTH: 595px; HEIGHT: 243px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uupload.ir/files/pt03_425219649_82208.jpg" width="977" height="316"></div> text/html 2016-08-26T11:23:16+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مصطفی شریفات در فرودگاه اهواز مورد استقبال قرار گرفت http://valiballlove.mihanblog.com/post/691 <div style="text-align: center;"><div><font color="#006600" size="3"><b>مصطفی شریفات، ملی پوش خوزستانی والیبال در المپیک ریو، در فرودگاه اهواز مورد استقبال مردم و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان قرار گفت.</b></font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://khouzestan.isna.ir//Files/News/Image/13956/138119.jpeg" alt=""><font color="#006600">&nbsp;</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600">به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، شریفات امشب (سه‌شنبه) در فرودگاه اهواز مورد استقبال مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، رییس هیات والیبال خوزستان، تعدادی از والیبالیست های خوزستانی و خانواده خود قرار گفت.</font></div><div><font color="#006600">تیم ملی والیبال ایران با حضور مصطفی شریفات موفق شد در جمع هشت تیم برتر المپیک ریو قرار بگیرد.</font></div><div><font color="#006600">در حاشیه مراسم استقبال نیز &nbsp;گفت: والیبال ایران موفق شد پس از 52 سال به المپیک راه پیدا کند که در این حضور نیز موفق ظاهر شد و در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت که به نظر من کار شایسته و بزرگی بود.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><font color="#006600">وی بیان کرد: مصطفی شریفات و محمد موسوی از خوزستان نیز در معیت تیم ملی بودند که وجود این دو مایه افتخار ما خوزستانی ها است. شاهد عملکرد خوب و تاثیرگزاری از این دو ورزشکار بودیم و آن ها سهم بسزایی در موفقیت های تیم ملی داشتند و جا دارد از هر دو آن ها قدر دانی کنم.</font></span></div><div><font color="#006600">مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: تصمیم داریم از ورزشکاران مدال آور خوزستانی در رقابت های آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک در آینده نزدیک تجلیل کنیم که شریفات و موسوی نیز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.</font></div><div><font color="#006600">همچنین در حاشیه این مراسم مصطفی شریفات نیز گفت: هدف اصلی ما رفتن به المپیک آن هم بعد از 52 سال بود. البته وقتی به ریو رفتیم به این که فقط در این مسابقات حضور داشته باشیم، قانع نشده بودیم و همه، هم قسم شدیم که جزو چهار تیم برتر قرار بگیریم.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><font color="#006600">وی درباره شکست تیم ملی برابر ایتالیا و قرار نگرفتن جزو چهار تیم برتر، عنوان کرد: رو به روی این تیم خوب بازی کردیم ولی حریف، بازیکنان بسیار خوب و باتجربه ای به المیپک آورده بود. ایتالیا یکی از ابرقدرت های والیبال دنیا است. به هر حال زورمان به آن ها نرسید ولی تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم جزو چهار تیم قرار بگیریم که البته نشد.</font></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><font color="#006600">این والیبالیست خوزستانی گفت: حضور در المپیک آرزوی بزرگی است و من هم با برنامه ریزی خوبی که از سال‌های قبل داشتم، توانستم به هدفم، برسم. من موفق شدم نظر سرمربی تیم ملی والیبال را جلب کنم و در ترکیب تیم ملی برای حضور در المیپک ریو قرار بگیریم.</font></span></div><div><br></div><div>&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://volleyball-khz.ir/wp-content/uploads/2016/08/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-011.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div><br></div><div><b><font size="3" color="#000099">وی درباره وضعیت والیبال خوزستان نیز عنوان کرد: امیدوارم والیبال استان مانند سال های گذشته پیشرفت کند. یکسری مشکلات در این رشته وجود دارد که باید جلسه ای گذاشته شود تا بتوانیم در مورد آن ها صحبت کنیم.</font></b></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2016-08-16T15:25:09+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب آغاز مسابقات قهرمانی کشور جوانان دختر http://valiballlove.mihanblog.com/post/688 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2" color="#cc0000">&nbsp;ناکامی های هیات والیبال خوزستان در عدم اعزام جوانان دختر</font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff6600">قضاوت با خودتان.....</font></b></div><div>مسابقات والیبال قهرمانی کشور جوانان دختر از روز گذشته (دوشنبه) در دو منطقه آغاز شد.</div><div>به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی جوانان دختر با حضور 22 تیم در سه منطقه و به میزبانی تهران، قزوین و یاسوج پیگیری می شود که مناطق یک و دو رقابت های خود را از روز گذشته آغاز کردند.</div><div>در منطقه یک و در شهر تهران 8 تیم اردبیل، تهران، مازندران، گیلان، ایلام، اصفهان، گلستان و کردستان با یکدیگر رقابت می کنند.</div><div><div>در منطقه دو و در شهر قزوین نیز 8 تیم شامل زنجان، البرز، مرکزی، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی، قزوین و خراسان جنوبی به مصاف هم می روند</div><div><div>در منطقه یاسوج 6 تیم هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، فارس، کهکلیویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به مصاف یکدیگر خواهند رفت که امروز سه شنبه ورود تیم هاست و رقابت های آنان از فردا آغاز می شود.</div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/05/maf-3.jpg" alt=""></div></div> text/html 2016-08-14T04:22:59+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب مربی موفق http://valiballlove.mihanblog.com/post/687 <div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><font color="#FF6666"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مربیگری</span></b></font><br><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مربی یعنی تربیت‌كننده و مربی‌گری یعنی توانمندسازی تیم ورزشی برای استفاده از بالاترین سطح كارایی خود. مربی را در زبان انگلیسی كوچ می‌نامند و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود كوچینگ تنها به میدان مسابقه محدود نمی‌شود، بلكه شامل كلیه مهارت‌هایی است كه برای تربیت و تقویت توانایی‌های جسمی، ذهنی و عاطفی ورزشكاران مورد نیاز می‌باشد.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></font><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"> </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"></span></font><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">اگرچه ورزشكار برای برنده شدن در یك مسابقه، باید تكنیك‌ها و مهارت‌هایی را بیاموزد. اما همه مهارت‌های جسمی، به‌خودی‌خود، بدون استفاده هستند، مگر آن‌كه با توانایی‌های ذهنی هماهنگ باشند. مربیان دركنار مهارت عملی، روی ذهن افراد كار می‌كنند تا اعتمادبه‌نفس، انگیزش و خودباوری را در آنان ایجاد كنند. مربی‌گری، قدرتمندترین و كم‌هزینه‌ترین ابزار پیشرفت و توانمندسازی ورزشكاران است.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مربیان خوب زیادی وجود دارند كه هركدام نقاط قوت خاصی دارند و حتی هنرجویان كلاس‌تان نیز ممكن است در مهارت‌های مختلفی توانمند باشند. یك مربی خوب، به‌دنبال كشف پتانسیل‌ها و توانایی دیگران است تا بتواند از فرمول‌ها و قواعد موفق دیگران، در تمرینات خود استفاده كند.</span></font><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;<img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx0AM-tp_Be_1mSnmAbkY4JeNgTaovRFhmb7RvzT-sy10PVFGj" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><font color="#FF6666"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مهارت‌های یك مربی خوب</span></b></font><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">1) شناسایی توانایی‌ها و ویژگی‌های هر ورزشكار و برنامه‌ریزی برای انگیزش آنان</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">2) حمایت فكری و عاطفی از ورزشكاران و ایجاد روابط صمیمانه</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">3) هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"></span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4) مشاركت دادن افراد در كلاس و ترویج فرهنگ گروهی در تیم</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">5) ایجاد محیطی سرشار از شور و انرژی و پرهیز از هرگونه گفتار، رفتار تضعیف‌كننده و استفاده از كلمات منفی</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">6) تشویق افراد به مشاهده كار یكدیگر و گفتگو درباره نقاط ضعف و قوت هم</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">7) تجزیه و تحلیل اشكالات و ارائه راه حل‌های خلاق برای بهبود آنها</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><font color="#000099"> </font> text/html 2016-08-10T03:50:14+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب قضاوت با خودتان... http://valiballlove.mihanblog.com/post/685 <div style="text-align: center;"><div><font color="#000099" size="2">چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی کشور امیدهای بانوان روز گذشته (دوشنبه) با هشت دیدار در سه منطقه پیگیری شد.</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small;">به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید بانوان با حضور 27 تیم در سه منطقه و به میزبانی فریدون کنار، زنجان و صومعه سرا از 15 تا 21 مردادماه پیگیری می شود.</span></div><div><font color="#000099" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b>عدم اعزام تیم امید بانوان</b></font></div><div><br></div><div><img src="http://volleyball-khz.ir/wp-content/uploads/2013/11/P1010069.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="93" hspace="0" vspace="0" width="399"><br><br></div><div><font color="#990000" size="3"><font color="#CC0000">بعد از سقوط تیم نوجوانان پسر به دسته دو و عدم اعزام تیم امید پسران و سقوط به دسته 3 و عدم اعزام تیم نوجوانان دختر و سقوط به رده پایینتر،<font color="#FF0000"><b>تیم امید بانوان هم در سال 95 </b></font>اعزام نشد و سقوط کرد</font></font><b><font color="#990000" size="3"><br><br><br></font></b></div></div> text/html 2016-08-05T04:18:14+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب خطوط لوله و نفت مخابرات... http://valiballlove.mihanblog.com/post/684 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 410px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/tix_img_3410.jpg" width=3242 height=2430></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#000099 size=3>تیم خطوط لوله و نفت مخابرات خوزستان پس از حضور در مسابقات قهرمانی فرزندان پرسنل شرکت نفت &nbsp;با کسب جام اخلاق و &nbsp;عنوان چهارم &nbsp;به کار خود در این مسابقات پایان داد.</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#000099 size=3><FONT color=#ff0000>علیرضا اسدیان و محمد شیرعلی وند</FONT> دو بازیکن آینده دار و خوب شهرستان اندیمشک در تیم منتخب این دوره مسابقات جهت شرکت در مرحله بعد مسابقات جای گرفتند....</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> text/html 2016-07-28T10:19:50+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب صعود در مسیر سقوط... http://valiballlove.mihanblog.com/post/683 <div style="text-align: center;"><div>دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور نوجوانان دختر در سه منطقه با معرفی تیم های برتر گروه های مقدماتی به پایان رسید.</div><div>به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دختر با حضور 30 تیم از دوم مردادماه در سه منطقه به میزبانی سنندج، کاشان و مشهد مقدس آغاز و روز گذشته دور مقدماتی این رقابت ها به پایان رسید.</div><div><br></div><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-YI9EpfGLmShCM30fBM-SpRjXvXTS9iLdNr1xBwQcXR93tF8q" alt=""></div><div><br></div><div>در منطقه یک و در شهر سنندج 10 تیم آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، قزوین و گیلان در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند</div></div><div><div>در منطقه دو و در شهر کاشان نیز 11 تیم شامل بوشهر، فارس، هرمزگان، اصفهان، یزد، کرمان، لرستان، مرکزی، قم، چهار محال و بختیاری و البرز در دو گروه دور مقدماتی به مصاف هم رفتند</div></div><div><div>در منطقه سوم کشور نیز 9 تیم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، مازندران و کهکیلویه و بویراحمد در شهر مشهد مقدس در دو گروه مقدماتی به مصاف هم رفتند.</div><div><br></div></div><div><b><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;تیم نوجوانان دختر از 30 استان به مسابقات اعزام شده غیر از &nbsp;خوزستان....</font></b></div><div><b><font size="3" color="#000099">&nbsp;نتیجه اخلاقی:برداشت آزاد...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#000099">قضاوت با خودتان...</font></b></div></div> text/html 2016-07-26T10:07:31+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب قهرمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور http://valiballlove.mihanblog.com/post/682 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3>مقام سوم علوم پزشکی اهواز</FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3><BR></DIV></FONT></STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV><B><FONT color=#3333ff size=2>مسابقات قهرمانی کشور دانشگاههای علوم پزشکی&nbsp;کشور </FONT></B><B><FONT color=#3333ff size=2>به میزبانی شهرکرد برگزار شده و تیم دانشگاه جندی شاپور اهواز با مربیگری شهریار بهرامی و سینا رستگاران بعد از شش سال به المپیاد اعزام و &nbsp;موفق به کسب مقام سوم شده و جواز صعود به مرحله بعد را کسب نمود...</FONT></B></DIV> <DIV><FONT color=#3333ff size=2>با آرزوی موفقیت برای دوستان خوبم در دانشگاه علوم پزشکی اهواز که با سعی و تلاش الگوهای مناسبی در جهت رشد و توسعه ورزش در والیبال خوزستان خواهند بود....</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#3333ff size=2></FONT>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 565px; HEIGHT: 266px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/m5ct_img-20160726-wa0006.jpg" width=765 height=400></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV><B><FONT color=#3333ff size=2><BR></FONT></B></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> text/html 2016-07-24T10:59:33+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب بخشنامه جدید سازمان لیگ درباره رقابت های جوانان قهرمانی کشور http://valiballlove.mihanblog.com/post/681 <div style="text-align: center;"><div><font color="#ff0000" size="3"><b>تقلب ممنوع...</b></font></div><div><b><font color="#3333ff">1- صفحه 11 تبصره 7 آئین نامه: </font><font color="#006600">در صورتیکه بازیکنی در گذشته با شرایط سنی متفاوتی با حال حاضر در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کرده باشد، حتی با شناسنامه بدون توضیح جدید هم نمی تواند در مسابقات کشوری و باشگاهی شرکت کند.</font></b></div><div><b><font color="#006600"><br></font></b></div><div><b><font color="#3333ff">2- صفحه 11 بند 6-15: </font><font color="#006600">در صورتیکه بازیکنی با شناسنامه توضیح دار یا شناسامه فرد دیگری در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کند، پس از اثبات، از کلیه مسابقات محروم و به تیم باخت فنی داده می شود و برای تصمیمات بعدی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aks.roshd.ir/photos/34.10171.original.aspx?pro=Download" alt=""></div><div><br></div><div><div><font color="#000066">سازمان لیگ فدراسیون والیبال در بخشنامه جدیدی به هیات های استانی بند هفت مقررات و قوانین مسابقات والیبال قهرمانی کشور دسته های یک تا سه را حذف کرد.<span style="font-size: 11px;">به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی جوانان دسته یک، دو و سوم کشور به صورت همزمان از 25 تا 31 مردادماه به ترتیب به میزبانی شهرهای فریدون کنار، اردبیل و سنندج برگزار می شود.</span></font></div><div><font color="#000066">بر اساس دستورالعمل جدید سازمان لیگ فدراسیون والیبال بند هفت بخشنامه قبلی حذف شد. بنابر این بر اساس بندهای مشروحه زیر که در آئین نامه سازمان لیگ سال 95-94 ثبت گردیده، در کلیه مسابقات کشوری و باشگاهی اقدام خواهد شد.</font></div><div><br></div><div><br></div></div></div> text/html 2016-07-21T05:11:13+01:00 valiballlove.mihanblog.com مسعود گلاب سقوط نوجوانان خوزستان به دسته دو http://valiballlove.mihanblog.com/post/679 <div style="text-align: center;"><div><font color="#cc0000" size="2"><b>پایان مرحله مقدماتی قهرمانی کشور نوجوانان</b></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">بعد از عدم اعزام تیم امید خوزستان و سقوط این تیم &nbsp;به دسته سوم،نوجوانان هم با شکست در همه مسابقات به دسته دوم سقوط &nbsp;کرد.</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">قطعا اطمینان دارم که کادر فنی و همه بازیکنان خوب نوجوانان خوزستان همه سعی و تلاش در جهت نتیجه گیری انجام داده اند و نتیجه این سقوط متوجه همه ورزشی های والیبال خواهد بود.ولی واقعا بضاعت والیبال ما در بدترین شرایط سقوط بدون حتی یک برد هم نبود...</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">مساله مهمتری که از قبل از اعزام اهالی والیبال را مکدر کرده بود خط خوردن بازبکنان خوزستانی و استفاده از بازیکن شمالی در ترکیب تیم منتخب خوزستان بود...</font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">اکنون که مسابقات به اتمام رسید کدام مقام مسول پاسخگو خواهد بود؟</font></div><div><font color="#ff0000" size="2">این تیم نتیجه فعالیتهای 4ساله هیات پارسافر بود که کمتر از 3ماه دیگر رو به اتمام است</font></div><div><font color="#ff0000" size="2">چه کسی پاسخگوی همه هزینه های به باد رفته والیبال استان که مرتب دم از فعالیت کانونها و اماده سازی تیم المپیک 2020 میزدند خواهد بود؟</font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">سایت رسمی هیات والیبال بعد از دومین شکست از اطلاع رسانی به طرز عجیبی خودداری کرد و هنوز کسی در خصوص عدم اعزام تیم امید و سقوط به دسته سوم و سقوط نوجوانان به دسته دو مسو لیتی بعهده نگرفته و جالبتر در سایت هیات والیبال مشاهده کردم ابراهیم پارسافر جناب اقای محمود قاسمی را بعنوان الگوی جوانان معرفی کرده...</font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc0000" size="2">خداوکیلی هیچی سر جای خودش نیست...</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">اقایان محترم این مرد بزرگوار در اندیمشک بعنوان اسپانسر و حامی والیبال در حال فعالیت و خدمت هستند که حقیقتا باید از زحمات محمود قاسمی تشکر کرد ولی زحمات ایشان باید الگوی شما باشد&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">جوانان برای پیشرفت، الگوهای خوب و بی نظیری چون محمد موسوی و شریفات دارند.</font></div><div><br></div><div><img src="http://volleyball-khz.ir/wp-content/themes/Max-3/thumb.php?src=http://volleyball-khz.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-001.jpg&amp;w=250&amp;zc=3" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><div><font color="#000099" size="2">مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور روز گذشته به پایان رسید و مرحله نیمه نهایی با حضور چهار تیم برتر هر دسته امروز (پنج شنبه) پیگیری می شود.</font></div><div><font color="#000099" size="2">مسابقات والیبال قهرمانی نوجوان دسته یک کشور با حضور 10 تیم در دو گروه مقدماتی در ارومیه پیگیری شد و در نهایت رده بندی دو گروه به قرار زیر شد تا تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شوند.</font></div><div><font color="#000099" size="2"><b>تیم خوزستان با برگزاری 4 مسابقه و قبول 4 شکست به لیگ دسته دو سقوط کرد</b></font></div><div><font color="#000099" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#000099"><b>رده بندی مرحله مقدماتی گروه یک:</b></font></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">1- &nbsp; &nbsp;گلستان</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">2- &nbsp; &nbsp;آذربایجان غربی</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">3- &nbsp; &nbsp;قزوین</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">4- &nbsp; &nbsp;مرکزی</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#ff0000">5- &nbsp; &nbsp;خوزستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;">در پایان نگاه همه متوجه تیم جوانان خواهد بود که امیدوارم برادر بزرگوارمون جناب اقای فردیپور با اعزام یک تیم سالم و بدون تقلبی به والیبال خوزستان خدمت کنند.</b></div><div><br></div></div></div>